NEW & HOT 제품

NEW

사르포그서방정300밀리그램(사르포그렐레이트염산염)

순환기계용약

 • 성분함량Sarpogrelate HCl 300mg
 • 복지부분류번호339
 • 보험코드655404310

NEW

디스모틴정5밀리그램(모사프리드시트르산염수화물)

소화기계용약

 • 성분함량Mosapride citrate hydrate 5.29 mg
 • 복지부분류번호239
 • 보험코드655404230

NEW

록시멘틴정

항생제

 • 성분함량roxithromycin 150mg
 • 복지부분류번호614
 • 보험코드655404320

NEW HOT

산도스슈가마덱스나트륨주 2mL

근이완제/신경근차단제

 • 성분함량Sugammadex sodium 108.8mg/ml
 • 복지부분류번호123
 • 보험코드668101601

NEW

베프타민 정

진통제

 • 성분함량1정 중
  - 유효성분 : 베포타스틴베실산염 10mg
 • 복지부분류번호141
 • 보험코드655404070

NEW

마도펜 세미정

진통제

 • 성분함량1정 중
  - 유효성분 : 아세트아미노펜 162.5mg
  트라마돌염산염 18.75mg
 • 복지부분류번호114
 • 보험코드657503350

NEW

마도펜 세미 서방정

진통제

 • 성분함량1정 중
  - 유효성분 : 아세트아미노펜 325mg
  트라마돌염산염 37.5mg
 • 복지부분류번호114
 • 보험코드655403810

NEW HOT

일성슈가마덱스나트륨주 5mL / Ilsung sugammadex sodium inj. 5mL

근이완제/신경근차단제

 • 성분함량Sugammadex sodium 108.8mg/ml
 • 복지부분류번호123
 • 보험코드655404391

NEW HOT

일성슈가마덱스나트륨주 2mL / Ilsung sugammadex sodium inj. 2mL

근이완제/신경근차단제

 • 성분함량Sugammadex sodium 108.8mg/ml
 • 복지부분류번호123
 • 보험코드655404371

NEW HOT

일성슈가마덱스나트륨주 1mL / Ilsung sugammadex sodium inj. 1mL

근이완제/신경근차단제

 • 성분함량Sugammadex sodium 108.8mg/ml
 • 복지부분류번호123
 • 보험코드655404381